Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul

CONTRACTUL CU TURISTUL
CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
 
Nr. ................. din data de  ...................
 
Partile contractante:
 
ANGELINA VOIAJ SRL cu sediul in Lupeni, strada Tudor Vladimirescu bl. E4 parter, judetul Hunedoara, cod postal 335600, tel: 0254-560303; 0753694460 ; 0748147703; email: office@angelinavoiaj.ro, www.angelinavoiaj.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 24300960, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/1237/2008, capital social 300 lei, titulara a Licentei de turism nr. 5054/2010, pentru Agentia de Turism Angelina Voiaj, Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG seria  I nr. 46356 valabila pana la data de 23.03.2017 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.angelinavoiaj.ro, conturi bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA - RON  RO85BTRL02201202K31761XX, EUR  RO77BTRLEURCRT00K3176101 swift code BTRLRO22,  reprezentata prin Hulea Horatiu-Liviu – Administrator, denumita In continuare AGENTIA
 
si Dl./d-na...................................................................................................................., domiciliat/domiciliata in........................................................................................................................................................... telefon .............................................................,email...............................posesor/posesoare al/a buletinului/carsii de identitate seria ............. nr. ......................, eliberat/eliberata de ...................... la data de .............................., CNP....................................................in calitate de TURIST
 
Au convenit la incheierea prezentului contract.
 
I. Obiectul contractului
1.1 Il constituie vinzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris In voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
1.2 Servicii contractate / numar de persoane/nume si prenume beneficiarului.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare) ..............................................................................................................................................................................
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.
 
II. Incheierea contractului 
2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii :
a) in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv In cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
b) in momentul In care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii  de la Agentie, In cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea Agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans cuprins intre 20 - 80 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, In functie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
1. in cazul In care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii  calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat In termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.
2. in cazul In care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite In scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut In termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv In format electronic, In cazul In care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. in cazul In care prezentul contract este pus integral la dispozisia turistului sub forma de catalog, pliant, alte Inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata Indeplinita prin Inscrierea acestei informasii In oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara Incheierea In forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului In modalitasile prevazute mai sus, consine informasiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonansa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informasiile si fotografiile prezentate In cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara Insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de turist.
2.3. Contractul Inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice Inscris In documentele de calatorie.
  
III. Pretul contractului si modalitasi de plata
3.1. Pretul contractului este de _________________ si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.. Daca Pretul nu este specificat In prezentul contract, atunci acesta este specificat In bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte Inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
 
3.2. Modalitati de plata:
3.2.1. La Incheierea contractului se achita:
a)  un avans in suma de ______________ din Pretul contractului, iar diferenta de _______________se va achita pana la data de____________
b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
 
3.2.2. In cazul In care la Incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de Agentie In scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.
b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea  prestatorilor, dupa cum urmeaza:
v. A. termene de plata oferta STANDARD
* 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
* 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
* 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. 
v. B. termene de plata oferta  EARLY BOOKING
* 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
*  60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;
*  20%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. 
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua Intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vanzare spot comunicat de  Banca Transilvania S.A.  in ziua emiterii facturi, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.
 
IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai In situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc In oferta proprie a agentiei de turism, sau In cazul In care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esensiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse In pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel pusin 15 zile calendaristice Inainte de data Inceperii calatoriei. 
In cazurile  prevazute la pct. 4.7. literele b), c) din prezentul contract, informarea se va face In timp util.
4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand In componensa si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea Inscrisa In programul turistic. Pentru aceste Intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si acsiunile adiacente acestuia intra In competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul Intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz In care turistul nu va fi despagubit In nici un mod avand In vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
4.5.  Agentia poate modifica Pretul contractului In sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/Imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Presurile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
4.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea Pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor  prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel pusin  7 zile Inainte de data plecarii, urmatoarele informasii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist In fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, In lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinsi, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
 d) obligaţiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.
4.9. Agentia parte In contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat In dificultate, In cazul situatiilor de forsa majora sau a unui eveniment pe care nici Agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.
4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentie. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
 
V. Drepturile si obligatiile turistului
5.1. In cazul In care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare acesta poate (in functie de conditiile furnizorilor de servicii: transportatori, sisteme de rezervari etc), sa cesioneze contractul unei terse persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunsa In scris Agentia cu cel pusin 5 zile Inaintea datei de plecare. Intre turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.
Pentru calatoriile individuale, In cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul şi incheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata Pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare In Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.
5.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, avand insa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea Instiinsarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau In timp util inainte de inceperea calatoriei, In cazul aplicarii clauzelor prevazute In cap. IV pct. 4.7. literele  b) si  c), hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari In conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. In cazul in care turistul reziliaza/denunsa unilateral contractul In temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica Inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pres un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferensei de pres, In sensul rambursarii diferensei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul Incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
5.7. In toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau In baza unei hotarari a instantei de judecata,  pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor In care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstanse imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate In ciuda oricaror eforturi depuse, In aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).
c) anularea s-a facut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar In cazul In care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forsa majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul Pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. In cazul In care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii Ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denunsarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor  prevazute la Cap. VI  din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de stasiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), In vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul In care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostinsa ca serviciile pe care le achizisioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia sarii de destinatie, iar Agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara Indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria Impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul In care turistul nu Isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitasile suplimentare necesare In vederea efectuarii calatoriei care nu sunt In sarcina Agentiei (de ex. In cazul calatoriei cu minori, Imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoseste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere In cazul imposibilitasii efectuarii calatoriei.
5.14. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore Inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).
5.15. In cazul In care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind In mod automat asupra Intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
 5.16. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
 5.17. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
5.18. In cazul In care turistul care a intrat pe teritoriul statului In care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca In Romania si autoritatile din sara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 
VI. Renunsari, penalizari, despagubiri
6.1. In cazul In care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
6.1.1. In cazul serviciilor turistice externe/interne: 
v. A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
a) 20% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice Inainte de data plecarii;
b) 50% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In intervalul 29 – 15 zile calendaristice Inainte de data plecarii;
c) 80 % din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In intervalul 14 – 7 zile calendaristice Inainte de data plecarii;
d) 100% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In interval mai mic de 6 zile calendaristice Inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program. 
 
v. B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
a) 20% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 30 zile Inainte de data plecarii;
b) 50% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In intervalul 29 – 15 zile calendaristice Inainte de data plecarii;
c) 80 % din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In intervalul 14 – 7 zile calendaristice Inainte de data plecarii;
d) 100% din Pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face In interval mai mic de 6 zile calendaristice Inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program. 
 
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc) . Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.2. In cazul In care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 6.1. din prezentul contract.
6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. In cazul In care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor resine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor direcsi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. A lit. d respectiv 6.1.1.B lit. d se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depuna In scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renunsare nu este luata in considerare.
6.7. Agentia va acorda despagubiri In functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu raspunde In situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internasional, precum si in cazul In care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau Pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instanselor de judecata.
 
VII. Reclamasii
7.1. In cazul In care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare In scris la fasa locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 0254-560303 ; 0753694460 ; 0748147703
e-mail:   office@angelinavoiaj.ro
Adresa postala: Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. E4 parter, cod postal 335600, judetul Hunedoara
7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat  pentru solutionarea sesizarii. In cazul In care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie In scris, In termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.
 
VIII.  Asigurari
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, In cazul insolvabilitasii sau falimentului Agentiei, la SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA cu sediul In Mun. Bucuresti str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel (+40)21.405.74.20, fax (+40)21.311.44.90, asistenta@omniasig.ro. Polita de Asigurare seria  I nr. 46356 valabila pana la data de 23.03.2017 este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www. angelinavoiaj.ro.
8.2. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunsa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situasie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului In Romania, in conditiile politei de asigurare Incheiate Intre Agentie si societatea de asigurare.
8.2.2. In cazul In care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data Incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, In legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, In termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. VIII pct. 8.2.2.
8.2.4. In cazul In care, In termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire Insotita de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau In principal In:                 
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), In cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, In cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist In contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale In vigoare.
8.2.8. Despagubirea va fi platita In termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. In cazul In care dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea Incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere In caz de accidente, de boala sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinasie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda Incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa In agensii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi Incheiata In Agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate In polisele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar Intre turist si asigurator.
 
IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, In cazul actiunilor turistice;
c) oferte ale Agentiei puse la dispozisia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.
 
X. Dispozisii finale
10.1. Prezentul contract a fost Incheiat In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face In conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.
10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale sarilor de destinasie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o sara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice In conformitate cu prevederile Ordonansei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv In cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul Isi exprima acordul si luarea la cunostinsa cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, In conformitate cu oferta Agentiei de turism.
10.5. Litigiile aparute Intre parsi se rezolva pe cale amiabila, In caz contrar partile inteleg sa se adreseze instanselor de judecata competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
 
Agentia de turism,    
SC ANGELINA VOIAJ SRL       
Reprezentant (nume, prenume)
__________________________________________
 
Functia______________________________________
 
Semnatura/Stampila __________________________ 
                                                                 
                                       
Turistul
Nume si prenume___________________________________
Semnatura ___________________________________________